ΑΟΖ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΜΑΣ ΝΗΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΣΗΜΑΣΙΑ

ΑΟΖ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζει την
έκταση των χωρικών υδάτων και της Αποκλειστικής Οικονομικής
Ζώνης (ΑΟΖ) κάθε παράκτιου Κράτους, είναι η κυριαρχία που
αυτό έχει σε νησιά, νησίδες και βραχονησίδες.
Και αυτό γιατί βάσει της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας,
που συμφωνήθηκε το 1982 στο MontegoBay της
Jamaica(UNCLOS III)