Στη λήψη μέτρων όταν το μισθολογικό χάσμα μεταξύ εργαζομένων διαφορετικών φύλων είναι μεγαλύτερο του 5% θα υποχρεώνονται οι επιχειρήσεις της ΕΕ

Στη λήψη μέτρων όταν το μισθολογικό χάσμα μεταξύ εργαζομένων διαφορετικών φύλων είναι μεγαλύτερο του 5% θα
υποχρεώνονται οι επιχειρήσεις της ΕΕ